Thay đổi tên nhân vật hoặc server
Ghi đúng tên Tên NVVũ Trụ để nhận được vàng, Giới hạn 1 tiếng để đổi tên khi nạp thẻ.
© 2017 Nro.GameHub.Pro